Sapire, Romy, Radina Nenova, Perusha Gounder, Alka Rampersad, Vhonani Maboho, Nhlonipho Nhlapo, Kagisho Tibatshi, et al. 2022. “Myositis Ossificans in a Child Athlete: A Case Study”. South African Journal of Sports Medicine 34 (1). https://doi.org/10.17159/2078-516X/2022/v34i1a14931.