Charles Wynand Malan (1945–2011)

  • P. H. Roodt University of Pretoria, South Africa

Abstract

Charles Malan (22 Mei 1945–24 Augustus 2011) was in sy
lewe betrokke op verskeie terreine in die Afrikaanse letterkunde:
aanvanklik as dosent aan die destydse Universiteit
van die Oranje Vrystaat vanaf die vroeg 1970s tot 1981;
daarna verbonde aan die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing as hoof van die Sentrum vir Suid-Afrikaanse
Letterkundenavorsing (SENSAL). In hierdie hoedanigheid
het hy verskeie navorsingsprojekte geïnisieer en self talle
navorsingsartikels en boeke gepubliseer. Tot en met sy aftrede
in 2000 was hy ook ereprofessor in die Departement
Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria waar hy veral
op nagraadse vlak ’n belangrike bydrae gelewer het. So byvoorbeeld het hy ’n module
in Eietydse Kultuurstudie, ’n vakrigting wat hier te lande destyds grootliks onbekend,
ingestel. Meesternarratiewe en magsverhoudings in verskillende sosiale verbande
het hom intens geïnteresseer.
Published
2017-04-04
Section
Tributes